ΠΕΠ ΚΜ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Δράση

Η Δράση Ίδρυση Νέων και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού αφορά στην ίδρυση, αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 52 εκατ. ευρώ και είναι ένα από τους μεγαλύτερους (από άποψη διαθέσεως κονδυλίων) που προκηρύσσεται σε επίπεδο περιφέρειας, από τα οποία:

 • Τα 22 εκατ. θα διατεθούν για υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα,
 • Τα 20 εκατ. θα διατεθούν για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις,
 • Τα 5,5 εκατ. θα διατεθούν για νέες και υπό σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις και
 • Τα 4,5 εκατ. θα διατεθούν για νέες και υπό σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις.

Περίοδος Υποβολών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τρίτη 12.03.2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 30.08.2019 και ώρα 14:00.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων – Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000 €. Το ποσοστό της Δημόσιας Επιδότησης ανέρχεται στο 45% του συνόλου του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Για την απόδειξη της διαθέσιμης ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο (πρόθεση δανείου).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία/Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες για την παρούσα δράση αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, υπό τη μορφή Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Κατηγορία Α – Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/02/2019) και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β – Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/02/2019) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Κατηγορία Γ – Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/02/2019) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι εξής:

 1. Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Μέχρι και το 100% του Επενδυτικού Σχεδίου. Επιλέξιμες σε αυτή την κατηγορία είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτηριακών υποδομών, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης. Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:
 • Κτηριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.
 • Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου που συνδέονται πάγια με τις κτηριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλον χώρο.
 • Εργασίες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ.
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμΕΑ “Σχεδιάζοντας για όλους” του ΥΠΕΚΑ.
 • Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας, υπάρχει η προϋπόθεση ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωσης ή νόμιμης σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυση ή 12 ετών σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου.

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Μέχρι και το 100% του Επενδυτικού Σχεδίου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.
 • Προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τουριστικών μονάδων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ.
 • Μεταφορικά Μέσα, μέχρι και το ύψος των 15.000€. Αφορά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως 9 θέσεων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
 1. Λογισμικά: Στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (εκτός hardware) όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής.. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS) ή λογισμικό διαχείρισης πελατών (CRM, HRMS κ.α.).
 • Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών, εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης Ιστοσελίδας, μέχρι και το ύψος των 2.500€.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης Eshop, μέχρι και το ύψος των 4.000€.
 1. Πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών-διαδικασιών, με μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος τα 10.000€. Στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες είναι ενέργειες/δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:
 • Την πιστοποίηση αναγνωρισμένων διαχειριστικών συστημάτων που καταλήγουν σε λήψη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.
 • Τον Σχεδιασμό και πιστοποίηση, καθώς και συσκευασία/ετικέτα προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Την Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.

Εξαιρούνται αυτές που είναι υποχρεωτικές από τον νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας.

Τα κόστη για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμα.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Μετά την ολοκλήρωσής της, η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Ένα επενδυτικό σχέδιο δε δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου.

Χρονοδιάγραμμα – Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στους πρώτους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος ελέγχου, σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.