Υπηρεσίες

Ο Τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ελληνική Οικονομία και λειτουργούν ευεργετικά στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, αλλά και το εμπόριο, την εστίαση κλπ.

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της Τουριστικής Ανάπτυξης, απαιτείται υψηλή εξειδίκευση, συνεχής επικαιροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και σεβασμός σε αξίες όπως η βιωσιμότητα, η αειφορία, η περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα.

Παρέχουμε Ολοκληρωμένες Τεχνο-Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Διερεύνηση & Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας.
 • Μελέτες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Η Τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει την αξιοποίηση  χρηματοδοτικών εργαλείων είτε μέσω προγραμμάτων (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020, Αναπτυξιακού Νόμου, ΠΕΠ κλπ.), είτε και μέσω διασφάλισης funding από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (funds, τράπεζες κλπ.).

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εμπεριστατωμένη ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας του.

 • Αδειοδοτική Διαδικασία Τουριστικών Καταλυμάτων & Επιχειρήσεων.
 • Προαξιολόγηση & Έλεγχος Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.
 • Project Management.

Ο έλεγχος των Τουριστικών Καταλυμάτων αποτελεί σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων μας και η γνώση των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικά εισερχόμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Τουριστικών Μονάδων.

Η ορθή διαχείριση αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας ενός  project, όσο σύνθετο και αν είναι,  όταν πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία και αναγνωρίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου – προσοχής.

 • Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 κλπ.).

Οι έννοιες:  Ποιότητα,  Περιβαλλοντική προστασία,  Υγιεινή και  ασφάλεια τροφίμων καθίστανται πρωταρχικές για την ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικά των ξενοδοχειακών μονάδων που απευθύνονται σε κοινό το οποίο είναι ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένο και απαιτητικό. Η ομάδα μας διαθέτει σημαντική εμπειρία τέτοιων συστημάτων διαχείρισης.

 • Σχεδιαστικό Concept (Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός).

Τουρισμός είναι εμπειρία και στη βελτίωση της εμπειρίας αυτής κυρίαρχο ρόλο έχει το κατάλυμα. Η εμπειρία της ομάδος μας στην ανάπτυξη και υλοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και γενικότερα τουριστικών καταλυμάτων από την γέννηση της ιδέας (concept), μέχρι την υλοποίησή της, αποτελεί την εγγύηση της υλοποίησης του κάθε έργου.

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί το πρωταρχικό αδειοδοτικό στάδιο μιας επένδυσης. Για το λόγο αυτό η μελέτη του χώρου εγκατάστασης της, καταδεικνύει και την καταρχήν εφικτότητα της.

 • Ωρίμανση, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και Έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) (Horizon, Co-operation).

H ανάπτυξη της κάθε επιχειρηματικής ιδέας, η ωρίμανση και η υλοποίηση της αποτελεί challenge για την ομάδα μας.

Η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων καινοτομικών εφαρμογών, καθώς και το απόθεμα γνώσης και η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας, αποτελεί σημαντικό κλειδί στην επιτυχία.

 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Εξειδικευμένων Έργων.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η ενασχόληση με σημαντικά projects έχει δείξει ότι για την επιτυχή υλοποίηση των έργων απαιτείται ολιστική προσέγγιση από τεχνικής, αλλά  και οικονομικής άποψης.

Η βάση μας

Η Βιωσιμότητα και η Ορθή Λειτουργία των Τουριστικών Καταλυμάτων
Η Ανάπτυξη και η Ενδυνάμωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η εδραίωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ασταθές και σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η Τεχνική Εφικτότητα κάθε επενδυτικού έργου.
Η Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Η εγγύησή μας

Η Βιωσιμότητα και η Ορθή Λειτουργία των Τουριστικών Καταλυμάτων
Η Ανάπτυξη και η Ενδυνάμωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η εδραίωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ασταθές και σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η Τεχνική Εφικτότητα κάθε επενδυτικού έργου.
Η Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.