Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» του Aναπτυξιακού Nόμου 4887/2022

Το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα λοιπά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Σύμφωνα με την 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 10η Απριλίου 2023.

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, πάντα με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150.000.000€, εκ των οποίων 75.000.000€ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000€ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που δεν εμπίπτουν στα λοιπά καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 κι ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Μέσα Ενημέρωσης & Εκδοτικές Δραστηριότητες:
  • Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
   • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59).
   • Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού) (ΚΑΔ 60.10.2).
   • Υπηρεσίες δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, εκτός από τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα & Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας (ΚΑΔ 60.20.1).
   • Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών (ΚΑΔ 60.20.2).
   • Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού (ΚΑΔ 60.20.3).
   • Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου (ΚΑΔ 63.11.2).
  • Έκδοση έντυπων βιβλίων.
  • Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα.
  • Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων.
  • Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους.
  • Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους.
 2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις:
  • Υπηρεσίες γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων (5Χ5, ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.) και
  • Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.
 3. Επαγγελματικά Πλυντήρια και Σιδερωτήρια:
  • Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01), των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
 4. Κέντρα Αποθεραπείας και Γηροκομεία:
  • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125).
  • Επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
  • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
 5. Ανακύκλωση:
  • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων ή/και για τελική διάθεση.
  • Υπηρεσίες κομποστοποίησης και λιπασματοποίησης απορριμμάτων.
  • Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών.
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών.
  • Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων.
  • Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων.
  • Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ).
  • Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών.
  • Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών.
  • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών.
  • Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις).
  • Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.
  • Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων.
  • Ανάκτηση υλικών.
  • Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού.
  • Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα.
  • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
 6. Αφαλάτωση Νερού:
  • Αφαλάτωση θαλασσινού νερού (ΚΑΔ 36.00.20.01) όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.
 7. Εξόρυξη:
  • Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, ουράνιου και θόριου, μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού, συμπυκνωμάτων νικέλιου, συμπυκνωμάτων αργίλιου, πολύτιμων μετάλλων, μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου καθώς και άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων.
  • Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξη γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.
 8. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας:
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) αποκλειστικά για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία επιχείρησηςΦορολογική ΑπαλλαγήΕπιχορήγησηLeasing
Μικρή100%  ΧΠΕ80% ΧΠΕ
100% υπό προϋποθέσεις
100%  ΧΠΕ
Μεσαία80% ΧΠΕ
100% υπό προϋποθέσεις
80% ΧΠΕ
100% υπό προϋποθέσεις
Μεγάλη80%  ΧΠΕ
100% υπό προϋποθέσεις
80%  ΧΠΕ
100% υπό προϋποθέσεις

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

 • Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β΄ που χορηγείται στο ενενήντα τα εκατό (90%).

Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ξεκινάει την 9η Ιανουαρίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών την 10η Απριλίου 2023.

Πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, απαιτείται υψηλή εξειδίκευση, συνεχής επικαιροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και σεβασμός σε αξίες όπως η βιωσιμότητα, η αειφορία, η περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα.

Η ανάπτυξη προϋποθέτει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε και μέσω διασφάλισης funding από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (funds, τράπεζες κ.λπ.). Η διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εμπεριστατωμένη ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητάς του.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαχείριση της επενδυτικής σας πρότασης, διασφαλίζοντας την ωριμότητα των προς υπαγωγή έργων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από εδώ.

Share your thoughts