«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»: Nέο Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επιδότηση 45%

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύθηκε για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000€, με ενίσχυση 45%. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 22 Ιανουαρίου 2024 και θα παραμείνει ανοιχτή έως 22 Μαΐου 2024.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65.000.000,00 €. Η Διαχειριστική Αρχή της Δράσης δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI,
 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3):
  1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
  2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
  3. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
  4. Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
  5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
  7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
  8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
 • Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Πιστοποιήσεις – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό έως 1 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Προτάσεων

Ο επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ορίζεται 60.000€ έως και 400.000€. (Καν. ΕΕ 1407/2013 De Minimis).

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται 45% (Καθεστώς De Minimis).

Ημερομηνίες

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάφορα

 • Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση έγκρισης διαμορφώνεται βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
  • Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο (30%)
  • Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (30%)
  • Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων – τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (30%)
  • Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο (10%)
 • Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της Τουριστικής Ανάπτυξης, απαιτείται υψηλή εξειδίκευση, συνεχής επικαιροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και σεβασμός σε αξίες όπως η βιωσιμότητα, η αειφορία, η περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα.

Η Τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε και μέσω διασφάλισης funding από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (funds, τράπεζες κλπ.). Η διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εμπεριστατωμένη ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας του.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαχείριση της επενδυτικής σας πρότασης, διασφαλίζοντας την ωριμότητα των προς υπαγωγή έργων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από εδώ.

Share your thoughts