Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την παροχή Κεφαλαίου Κίνησης στις Επιχειρήσεις Εστίασης

Η Δράση

Αφορά δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλαδή επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • Έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παρακάτω:
  • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
  • 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
  • 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης.
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών.
 • Έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • Είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020. τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιχορήγηση

 • Ποσά επιχορήγησης: ίσο με το 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, (πεδίο 500 Ε3 έτους 2019 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών) με μέγιστο ποσό 100.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 100%.
 • Διάρκεια υλοποίησης: Η καταβληθείσα επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Υποβολή προτάσεων

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021. Αυτό αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
  • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας.
  • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια).
  • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
   των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

 • Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τις 12/5/2021.
 • Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (για τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος από 1/1-31/12).