Ενίσχυση ΕΣΠΑ για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα σε ΑΜΘ.

Δράση ΕΣΠΑ.

Η Δράση “Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης” αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών Και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 60.000€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 800.000€.

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • Τουρισμός – Πολιτισμός.
 • Αγροδιατροφή.
 • Υλικά (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών).
 • Καινοτόμα υλικά, χημικά, φάρμακα και υγεία, περιβάλλον, ενέργεια και υβριδικές τεχνολογίες, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Τεχνολογίες, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Επιδότηση.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης το ποσοστό της Δημόσιας Επιδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σύμφωνα με την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του φορέα για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις
Λοιπές Δαπάνες 55% 45%
Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες & Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και βεβαίωση πρόθεσης δανείου.

Προϋπολογισμός Δράσης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 10.000.000€.

Περίοδος Υποβολής.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 18/02/2020 και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται 27/05/2020.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σημειώνεται ότι 9 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εκδοθεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση της επένδυσης και να έχει υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά επένδυση αρχικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, το επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • Τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
 • Την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
 • Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή
 • Τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.
 • Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Επιδοτούμενες Δαπάνες.

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων Χώρος, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα Αυτοματισμού και Ειδικά Συστήματα Πληροφορικής, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μεταφορικά Μέσα, έως 20.000€.
 • Λοιπός Εξοπλισμός, έως 10.000€.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου και έως 10.000€/πιστοποιητικό.
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου, από 4.000€ έως 10.000€ αναλογικά με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δαπάνες μελετών – συμβουλευτικής, έως 2.500€/μελέτη και έως 6.000€.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 3.000€/επαγγελματική έκθεση στην Ελλάδα & έως 6.000€/επαγγελματική έκθεση στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει αθροιστικά στις κατηγορίες δαπάνης “Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος” και “Εξοπλισμός” να ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της αίτησης ενίσχυσης.