Συστήματα Διαχείρισης

ISO Standards

Η έμπειρη ομάδα έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την οργάνωση των επιχειρήσεων και την τυποποίηση των διαδικασιών τους. Έχουν δε οδηγήσει στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους, αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελατών τους. Τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται βάσει διεθνών προτύπων όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO: International Organisation for Standardisation) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων, γίνεται η πιστοποίηση των επιχειρήσεων, από εθνικούς ή άλλους φορείς.

.

Συστήματα

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 22000
  • ISO 18001
  • ISO 50001
  • ISO 39001

Location

  • Greece